ข้อมูลงบประมาณ
สรุปการรับ-จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2557
เงินงบประมาณจัดการอาชีวศึกษา
รายการยอดจัดสรร  ปี 2557จ่ายจริง
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 48,082,584.2048,082,584.20
2. ค่าตอบเทนพนักงานราชการ215,640215,640
3. ค่าตอบแทน2,144,713.602,144,713.60
4. ค่าใช้สอย                                                                 958,507.50958,507.50
5. ค่าวัสดุ3,022,862.663,022,862.66
6.  ค่าสาธารณูปโภค                                                         938,301.24938,301.24
7.  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,048,0005,048,000
8.  เงินอุดหนุน  
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่268,00268,00
โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน100,000100,000
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี52,00052,000
9. โครงการตามนโยบาย สอศ.  
โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร132,000131,985
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี415,000414,650
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน480,000480,000
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน1,620,0001,620,000
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาในสถานศึกษา50,00050,000
โครงการการลดปัญหาการออกกลางคัน50,00050,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาล38,50038,500
โครงการสร้างและกระจายโอกาสถานศึกษา20,00020,000
โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในต่างประเทศ500,000500,000
10. โครงการตามนโยบายรัฐบาล  
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
      1. ค่าหนังสือเรียน2,114,0001,938,304.65
      2. ค่าอุปกรณ์การเรียน481,320445,740
      3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน901,800901,800
      4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน994,650920,550
รวมทั้งสิ้น68,359,879.2068,074,138.85
เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
รายรับจำนวนเงินรายจ่ายจำนวนเงิน
งบดำเนินงาน8,462,900ค่าจ้างชั่วคราว1,723,996.63
  ค่าตอบแทน884,850
  ค่าใช้สอย 94,207,87
  ค่าวัสดุ5,137,226.51
  ค่าสาธารณูปโภค561,449.99
  ค่าครุภัณฑ์15,000
  ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์37,169
รวม8,462,900รวม8,462,900
เงินรายได้สถานศึกษา   (ตามที่รับและจ่ายจริง)  
รายรับจำนวนเงินรายจ่ายจำนวนเงิน
เงินบำรุงการศึกษาที่เก็บได้3,397,964.50ค่าจ้างชั่วคราว1,673,681.73
ค่าขายผลผลิต4,160ค่าตอบแทน152,470
  ค่าใช้สอย157,847.70
  ค่าวัสดุ808,797.75
  ค่าสาธารณูปโภค408,051.43
  ค่าครุภัณฑ์23,000
  ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์26,964
รวม3,402,124.50รวม3,360,112.61