งานพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนาหลักสูตร

      นายบัญชา ใจซื่อ
                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
          นายธนากร สงวนเนตร์
  ห้วหน้างานพัฒนาหลักสูตร
          การเรียนการสอน
                    
     นางแก้วกัลยา ราชสุภา      นางสาวภีรนีย์ ประทุมพวง
            เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
  การเรียนการสอน             สูตรการเรียนการสอน
     
            นางสาวหิรัญญา เหลือสิงกุล
            เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
               สูตรการเรียนการสอน