งานระบบทวิภาคี
งานระบบทวิภาคี

นายบัญชา ใจซื่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวินัย เหลือสิงห์กุล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

              
    นายประเสริฐ คุ้มครอง         นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                
  นายศราวุธ นาคยรรยงค์             นายสัญญา ฉิมอำพันธ์
     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

       นางสาวปรัชญา คุ้มทวี
     เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี