งานการเงิน
งานการเงิน

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนิตยา ทองคำ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนงลักษณ์ สมบุญ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นางสาวปัณณพร รุ่งสุข
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพวงทอง ผาสุข

เจ้าหน้าที่งานการเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
5.  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย