งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 
 
นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุพิน วรรณรส
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

        
                      นางสาวชนิภรณ์ ฉุนสูงเนิน   นายเกียรติศักดิ์ เมืองทอง
    เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ            เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ