งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุพิน วรรณรส
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกิตติศักดิ์ เที่ยงบุตร
เจ้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางอารมณ์ จันทสุข
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายเกียรติศักดิ์ เมืองทอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัด
เก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถาน
ที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
ประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ
3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถาน
ศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตาม
ลำดับขั้น
8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย