วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยวิธีการที่ยืดหยุ่นหลากหลาย 

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ และทักษะ
3. จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและองค์กรภายนอก
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย