งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ


                                                    
                                                           นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
                                                          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                                                   
                                                   นายชญานิน สง่าเพ็ชร
                                                   หัวหน้างานความร่วมมือ
    


 นางแก้วกัลยา ราชสุภา
  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

           
            นางอรนงค์ เหง้าสีไพร
            เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือกจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย