งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

          
นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน  นายปรารถนา ราชสุภา
              เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
            และสิ่งประดิษฐ์      และสิ่งประดิษฐ์

         
 นายมรกต กองอินทร์       นางอรนงค์ เหง้าสีไพร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม จ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
      และสิ่งประดิษฐ์      และสิ่งประดิษฐ์