งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
 
นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุภไกร เหง้าสีไพร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

           
                  นายศราวุธ นาคยรรยงค์     นายศิลปชัย ตรัสงาม         นายสามารถ ถิ่นสูง
          เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

                                             
นายวิฑูรย์ อยู่เป็นสุข      นายศักดิ์สโมสรสุข นายศุภชัย บุญมาก
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

                                               
นายบัณฑิต กลิ่นผล              นายเผชิญ พงษ์ขาว            นายณิขิต ใจเที่ยง
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่    นักการภารโรง และงานอื่นๆ   นักการภารโรง และงานอื่นๆ
                                 ที่ได้รับมอบหมาย                ไที่ด้รับมอบหมาย

                               
                    นายสมบัติ น่วมจิตร     นางวันเพ็ญ ร่วมรักษ์    นางสาวนิลวรรณ ตรีเสียน
           นักการภารโรง และงานอื่นๆ               นักการภารโรง                 นักการภารโรง
          ไที่ด้รับมอบหมาย

        
 นางสนทยา สุทธิจันทร์      นายชุมพล คนพินิจ                นายรัชพล บุญรอด
นักการภารโรง            นักการภารโรง                   นักการภารโรง
         
 นายชายชาญ ตาลเวช          นายสมชาย คงมะลายู         นางสาวลำเพย สีทับคำ
        นักการภารโรง         นักการภารโรง                    นักการภารโรง