งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาวจินตนา เอี่ยมเพ็ชร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(website,วิทยุสื่อสาร,Facebook)

นายบุญชัย นาคนัตถ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(วิทยุสื่อสาร)

นายปรารถนา ราชสุภา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(R-Radio Network ระบบโทรศัพท์)


นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(วารสารประชาสัมพันธ์)


นายปัญจรัศมิ์ ตาระกา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายมรกต กองอินทร์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(ระบบเสียงตามสาย R-Radio Network)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย