งานประกัน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา


                            
                                นายนิพนธ์ แก้วเกิด            นายชัชชัย ศรีไพโรจน์
                     เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ       เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
            และมาตรฐานการศึกษา                และมาตรฐานการศึกษา

           
                           
               นางสาวชนิภรณ์ ฉุนสูงเนิน
    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
                    และมาตรฐานการศึกษา