งานกิจกรรม
งานกิจกรรม


นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


นายยุทธพิชัย อมรการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)

นายอภิชาติ ศุภเมธี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)

นายกฤษณะ บุพศิริ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(
นศท.)
นายวินัย บุญส่ง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)นางสาวรัชฎาเนตร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)นายพีรพงษ์ กลั่นแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นศท.)นางสาวปฑิตตา พูลสาลี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)นายศิริภัทร สุรีรัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นศท.)นายอนุพงษ์ คำระภี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น  (อวท.)
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6.  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7.  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย