งานกิจกรรม
งานกิจกรรม


นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

นายสุชาติ ทาทอง
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

นายเสริม ร่วมสุข
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายไกรภพ อานัน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายวิชาญ พันธุ์บุญนาค
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายอภิชาติ ศุภเมธี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(นศท.)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น  (อวท.)
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6.  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7.  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย