งานพัสดุ
งานพัสดุ

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
     หัวหน้างานพัสดุ
   นายเอนก เมฆทา  นายสิงคโป พวงนาค
          เจ้าหน้าที่งานพัสดุ           เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

           
นางสาวธัญทิพย์ พานทอง  นางสาวสุนันทา จันทราสา
   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ             เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 
นายสุชาติ ธรรมสนธิเจริญ   นายณฤพล เทศนามัย
    พนักงานขับรถยนต์           พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย