งานพัสดุ
งานพัสดุ

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
หัวหน้างานพัสดุ


ว่าที่ ร.ต. นิสันต์ ถาเต็ม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นายสิงคโป พวงนาค
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวสุนันทา จันทราสา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายศิริวงศ์ อันทับ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นายมานัด ขำสุข
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวธัญทิพย์ พานทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย