งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุดนายบัญชา ใจซื่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายชนินทร์ ดาวัน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)

นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)


  นางอรุณี ตันตะยางกูล     เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย