งานวิทยบริการและห้องสมุด


นายบุญเลิศ ชาญณรงค์
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นางบังอรภิงคะสาร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นายธนากร แก่นแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)


นายทศพล สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
(ประจำห้องอินเทอร์เน็ต)มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย