งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

นางสาวนิราวรรณ ภู่หงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา


นายเอนก เมฑทา
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน


   
นายประเสริฐ คุ้มครอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน


นายชญานิน สง่าเพ็ชร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชนนายกิตติชัย แซ่ตั้ง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
 
       นายศิริวงค์ อันทับ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชนนายสัญญา ฉิมอำพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

นายภานุพล ทาเอื้อ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

         นายวรพงศ์ สว่างศรี
  
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
         และบริการชุมชน


นายชานนท์ กุลกุศล
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน


นายศุภชัย แก้วสว่าง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

     
       นายชัยรัตน์ สมิเปรม
        เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
         และบริการชุมชน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ108 อาชีพ เป็นต้น
4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีพวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีพวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย