ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

                                    (จังหวัดสิงห์บุรี  ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) 

ขนาดที่ตั้ง

จังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 142  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822,478  ตารางกิโลเมตร  หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดอำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท และ อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก

ติดอำเภอบ้านหมี่  และ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้

ติดอำเภอไชโย  อำเภอโพธิ์ทอง  และ อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก

ติดอำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท  และ อำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น    ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน    จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำเป็นอย่างมาก   เป็นผลให้สามารถทำการเกษตรในลักษณะก้าวหน้าได้

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศ   โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอื่นในภาคกลาง    แบ่งเป็น  3  ฤดู คือ ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน   ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม   และฤดูหนาว    ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกคาคม

การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น   6  อำเภอ  43  ตำบล  364  หมู่บ้าน 13 ชุมชน ดังนี้

1.อำเภอเมืองสิงห์บุรี        มี  8  ตำบล   58  หมู่บ้าน  13    ชุมชน

2.อำเภออินทร์บุรี              มี 10  ตำบล  105  หมู่บ้าน

3.อำเภอพรหมบุรี              มี  7  ตำบล     42  หมู่บ้าน

4.อำเภอบางระจัน             มี  8  ตำบล    77  หมู่บ้าน

5.อำเภอท่าช้าง                 มี  4  ตำบล   23  หมู่บ้าน

6.อำเภอค่ายบางระจัน       มี  6  ตำบล   59  หมู่บ้าน

การปกครอง   ส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  , เทศบาลเมือง  จำนวน 1 แห่ง  เทศบาลตำบล จำนวน  7  แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  33 แห่ง

ประชากร

จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จังหวัดสิงห์บุรี มีประชากรทั้งสิ้น 215,299 คน เป็นชาย 102,993 คน และหญิง112,306 คน จำนวนบ้าน 45,984 หลังคาเรือน จำนวนผู้ชาย

คิดเป็นร้อยละ 47.8 ของประชากรทั้งหมด และจำนวนผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.2 ของประชากรทั้งหมด    

การคมนาคม

มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด  สามารถเดินทางได้โดยสะดวก   ดังนี้

1. หมายเลข  32  สายเอเชีย  และจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 ที่อำเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง    จังหวัดสิงห์บุรี    ถึงจังหวัดชัยนาท

2. หมายเลข 309  สายอ่างทอง-ชัยนาท   เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี   ถึงจังหวัดชัยนาท

3. หมายเลข 3111 สายลพบุรี-สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข 309 ที่จังหวัดสิงห์บุรี            

4. หมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี-พิษณุโลก  เป็นเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้าอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

5. หมายเลข 3039  สายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี  โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าทางอำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 

6. การบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสิงห์บุรี  มีให้บริการ  2 ประเภท คือ รถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ  ซึ่งมีเส้นทางหลักคือ กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี , กรุงเทพฯ-อำเภอวัดสิงห์ และกรุงเทพฯ-อำเภอหันตา

 

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะอันงดงามและมีขนาดใหญ่  

อยู่ในเขตตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน

เป็นสวนรุกชาติที่มีอนุสาวรีย์วีรชนผู้นำ 11คน ที่ได้ต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะถึง 7 ครั้ง และพ่ายแพ้ในครั้งที่ 8 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่า อยู่ในเขตตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินทร์บุรี

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ  และสิ่งของสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยลพบุรี สมัยทวาราวดี  และสมัยสุโขทัย  อยู่ในเขตตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี

วัดพระปรางค์ชัณสูตร

(แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย)  เป็นที่ตั้งของพระปรางค์องค์ใหญ่และภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งเตาเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ  อยู่ในเขตตำบลเชิงกลัด

อำเภอบางระจัน

วัดพิกุลทองพระอารามหลวง

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งปางประทานพร  ชื่อพระสุวรรณมงคลมหามุนีและมีเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (หลวงพ่อแพ ) เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันมรณภาพแล้ว “วัดหลวงพ่อแพ”  อยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง  อำเภอท่าช้าง

โบราณสถานบ้านคูเมือง

สร้างในสมัยทวาราวดี  ปัจจุบันเป็นสวนรุกชาติ อยู่ในเขตตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี

วัดสว่างอารมณ์

เป็นแหล่งเก็บตัวหนังที่สมบูรณ์ที่สุด กว่า 300 ตัว อยู่ในเขตตำบลต้นโพธิ์

อำเภอเมืองสิงห์บุรี

รูปปั้นองค์พระอินทร์

เป็นรูปปั้นองค์พระอินทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์การค้า

ฟายนาว ติดถนนสายเอเชีย  อำเภออินทร์บุรี  

รูปปั้นองค์พระพรหม

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บริการการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   2 ริมถนนสายเอเชีย อำเภอเมืองสิงห์บุรี

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในเขตอำเภอบางระจัน           

 

เทศกาลงานประเพณี 

งานวีรชนชาวบ้านบางระจัน

จัดขั้นระหว่างวันที่     4 – 6    กุมภาพันธ์ของทุกปี  ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน

ประเพณีตีข้าวบิณฑ์และพิธี

ปารุปะนังจัดในช่วงวันสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน  ของทุกปี    ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

ประเพณีกำฟ้า

เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่ตำบลบางน้ำเชี่ยว   และโภคาภิวัฒน์  อำเภอพรหมบุรี  เพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  จัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

งานแข่งขันเรือยาวประจำปี 

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม   ณ   แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม